Siirry sisältöön

Palvelut

Palvelut

Ohjaustyö

Ohjaustyö on ohjattavan kasvun kokonaisvaltaista tukemista. Ohjaus on tiivistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjattavan omaa valmiutta kasvu- ja oppimisprosessinsa ruorissa.

Muotoilen ohjauksen joustavasti ohjattavan sekä hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Myös tilanteen ja toimintaympäristön huomioon ottaen ja erilaisia ohjaustyylejä yhdistäen.

Useimmiten asiakkaani ovat yrittäjiä tai asiantuntijoita, jotka haluavat kehittyä työssään tai rakentaa omannäköistä työelämää aivan uuteen suuntaan.

Yksilöllistä oppimista: Kasvun purjeet

Kasvun purjeet on kehittämäni yksilöllistä oppimista tukeva malli, jossa hyödynnän eri ohjausmuotoja ohjattavan ja hänen tavoitteidensa kannalta toimivimman kokonaisuuden varmistamiseksi.

Työstämme yhdessä ohjattavan kanssa taitoja kolmella tasolla:

 1. Ajattelu ja asenteet
 2. Käytännön taitojen harjoittelu
 3. Työkalut & toimintamallit taitojen soveltamiseksi arjessa

Taitojen kartuttaminen rakentuu ohjatusti Kasvun purjeiden oppimispolulla tunnistettujen kasvun painopisteiden mukaisesti. Kehittämäni malli tukee perinteisestä opetuksesta vapaata oppimistyyliä.

 • Mallissa yhdistän kasvatus- ja käyttäytymistieteiden, coachingin, palvelumuotoilun, yhteissuunnittelun sekä ennakoinnin menetelmiä ja työkaluja.
 • Rakennamme ohjattavan kanssa harjoitteiden avulla yksilöllisen, kestävän oppimisalustan haluttujen taitojen kehittämiseksi.
 • Harjoitukset auttavat ohjattavaa tunnistamaan itselleen ominaiset ja tehokkaimmat oppimisen tavat sekä rohkaisee kokeilemaan uusia keinoja.
 • Harjoitusten kautta muodostuva Taitokansio todentaa ja tekee näkyväksi hankitun osaamisen esimerkiksi suunniteltua työelämän tavoitetta varten.

Kasvun purjeet sopii sekä henkilökohtaisen osaamisen että tiimin tai ryhmän yhdessä oppimisen kehittämisen malliksi.

Kasvun purjeet -malliin voi tutustua tarkemmin Basam Booksin kustantamassa kirjassani Vapaalla tyylillä taitajaksi.

Esimerkki kasvupolkuvaihtoehdoista:

Esimerkissä tunnin käynnistyssession lisäksi kukin teema sisältää 5 tuntia henkilökohtaista ohjausta onnistumisen varmistamiseksi. Kasvupolun räätälöimme yhdessä juuri sinulle sopivaksi. Voimme myös keskittyä vain tiettyyn teemaan.


Coaching

Coaching on luottamuksellista, ratkaisukeskeistä ohjaustyötä, jossa autan ohjattavaa ottamaan omia voimavarojaan käyttöön tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tavoite liittyy yleensä suoritukseen tai omaan kehittymiseen. Oivallutan kysymyksin ohjattavaa ottamaan piilevät taitonsa käyttöön ja oppimaan sen sijaan, että suoraan opetan tai neuvon. Coaching eroaa mentoroinnista mm. siten, että ohjaajan ei tarvitse olla valmennettavan teeman asiantuntija – ohjaajan tehtävä on auttaa ajattelemaan.

Menetelmänä coaching soveltuu elämän ja työn erilaisiin valintatilanteisiin tai vaikka purkamaan ajatusjumeja ja uskomuksia. Coaching edistää syvällistä kehittymistä sekä kykyä avartavaan pohdintaan ja uusien vaihtoehtojen havaitsemiseen.

Coachin eri roolit ohjaustyössä tilanteen edellyttämän lähestymistavan mukaisesti:

Esimerkkinä muutoksen ja oppimisen kolme tasoa, joihin coachingilla voidaan vaikuttaa:

Coaching keskittyy kolmeen näkökulmaan: toimintaan ohjaaminen, ajattelun kehittäminen ja inhimillinen kohtaaminen. Toiminta vie kohti tavoitetta, ajattelu avaa laajempia näkökulmia ja kohtaaminen syventää itsetuntemusta.

Asiakas päättää ohjauksen tavoitteet ja kunkin session teeman. Useimmiten coaching-prosessi sisältää 5–6 sessiota, 1,5 tuntia kerrallaan. Toisinaan asiakas saa riittävästi apua jo yhdestä kerrasta. Kertahinta 225 € + alv 24 %.

Ohjaan suomeksi ja englanniksi.

Olen Business Coaching Master / ACC sekä Group & Team Coach. Noudatan ohjaustyössäni kansainvälisten coaching- ja mentorointijärjestöjen eettisiä ohjeita. Olen Suomen Coaching-yhdistyksen (SCY), International Coaching Federationin (ICF) sekä EMCC:n jäsen. Lisäksi olen ollut SCY:n hallituksen jäsen kaudella 2020–2021.


Sparraus ja mentorointi

Tavoitteena on sparrattavan ammatillisen osaamisen kasvu. Ohjattava asettaa tavoitteet ja valitsee sparrauksen kohteet, esimerkiksi oman yrityksen myynti, markkinointi tai palvelujen muotoilu.

Keskeistä onnistumiselle on molemminpuolinen sitoutuminen prosessiin, avoin ja luottamukseen perustuva keskusteluyhteys ja selkeät tavoitteet.

Ohjaan tavoitteiden ja sovittujen teemojen mukaisesti tarjoamalla osaamiseni ohjattavan käyttöön. Neuvon tietolähteiden hyödyntämisessä, autan verkoston rakentamisessa ja kehittymistarpeiden tunnistamisessa. Kannustan, rohkaisen ja annan palautetta. Ohjattavan vastuulla on tarvittavien asioiden aikaansaaminen, jotta prosessi etenee.

Ohjaan suomeksi ja englanniksi.

Useimmiten sparraus tai mentorointi sisältää 5–7 sessiota, noin 1,5 tuntia kerrallaan. Kertahinta 225 € + alv 24 %.

Työskentelen ohjaajana mm. Suomen Yrittäjänaisissa ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hankkeessa Koodeja naisyrittäjyyteen – älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukemisessa. Aiemmin olen toiminut ohjaajana mm. Haaga-Helian StartUp Schoolissa.

Noudatan ohjaustyössäni kansainvälisten mentorointi- ja coaching-järjestöjen eettisiä ohjeita. Olen European Mentoring & Coaching Councilin (EMCC), International Coaching Federationin (ICF) ja Suomen Coaching-yhdistyksen (SCY) jäsen.

Asiantuntijoita opastan mm. ammatillisen kehittymisen ja uramahdollisuuksien saralla. Esimerkki asiantuntijan ohjaustyöstä teemoineen:

Yrittäjiä ohjaan mm. liiketoiminnan kehittämisessä myynnin ja markkinoinnin keinoin sekä palvelujen tuotteistamisessa & konseptoinnissa. Esimerkki yrittäjän ohjaustyöstä teemoineen:


Motivaatiovalmennus

Muutos syntyy harvoin ilman aitoa motivaatiota. Aina ei ole kuitenkaan aivan selvää, mitkä perustarpeet ajavat meitä tietynlaiseen toimintaan.

Oman kehittymisen kannalta on olennaista tunnistaa, minkälaiset asiat edistävät tai estävät kasvua ja oppimista. Esimerkiksi oman urasuunnittelun tai ammatinvalinnan kohdalla on myös hyvä ymmärtää, minkälaisten perustarpeiden täyttyminen innostaa työssä.

Motivaatiovalmennusta voi hyödyntää myös työparien tai tiimien luottamuksen ja yhteistyön kehittämisessä sekä esimerkiksi uuden tiimin rakentamisen ja roolittamisen pohjana. Ihmisten motivaatioiden tunnistaminen auttaa myös työhyvinvoinnin edistämisessä.

Olen sertifioitu RMP-motivaatiovalmentaja. Hyödynnän ohjaustyössä Reiss Motivaatioprofiilia (Reiss Motivation Profile®, RMP), joka kertoo ihmisen perustarpeista ja halusta toteuttaa tietynlaisia arvoja elämässään.

Reissin tieteellisen tutkimuksen mukaan jokaisella meistä on 16 perustarvetta, mutta niiden tärkeys ja voimakkuus vaihtelevat kullakin. Yksilöllisen profiilin pohjalta voi punnita elämän eri valintatilanteita, tehdä urasuunnittelua, lisätä hyvinvointia ja ymmärtää motiivien vaikutusta omaan toimintaan esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa.

Motivaatioprofiilin luominen ja purkaminen voi olla kertaluonteinen sessio, joka kestää noin 1,5 tuntia / henkilö. Suurimman hyödyn saa kuitenkin motivaatiovalmennuksesta, jossa profiili toimii muun ohjaustyön starttina henkilökohtaisesti tai työparin / tiimin yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäjänä.

Yksittäinen motivaatioprofiili ja purku 250 € + alv 24 % / henkilö à 1,5 h.
Tiimivalmennukset ja työpajat erillisellä tarjouksella.


Luennot, puheenvuorot, työpajat

Puhujana saan palautetta erityisesti ajattelun ja näkökulmien laajentajana. Teemojani ovat mm.

 • Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden osaamiset
  • Myös toimiala- tai ammattikohtaiset katsaukset tilauksesta
 • Vapaalla tyylillä taitajaksi (kirjani teemojen perusteella valitut aiheet)
  • Perinteisestä opetuksesta vapaa oppiminen joustavasti arjessa
 • Motivaatio kasvun tai vuorovaikutuksen ajurina

Luennot ja puheenvuorot korkeintaan 1 h, työpajat 2–3 h.
Hinnoittelu asiakkaan tarkempien lisätietojen perusteella.