Siirry sisältöön

Palvelut

Työelämävalmennus

Ryhmä- ja tiimivalmennus

Tiimivalmennuksessa hyödynnämme eri ohjausmuotoja, joiden avulla saamme tiimin työskentelystä tehokasta ja toimivaa. Kehityksen kohteina on yrityskohtaisesti suunnitellut aihealueet, kuten tiimin jäsenten välinen vuorovaikutus, työhyvinvointi tai esihenkilö- ja työyhteisötaidot.

Työtä tehdään yhä enemmän projektiluonteisesti erilaisissa tiimeissä, minkä vuoksi tiimin jäsenten välinen sujuva yhteistyö on vahva edellytys yrityksen menestykselle.

Kunhan olemme yhdessä kirkastaneet, mitä ryhmä- tai tiimivalmennuksella halutaan saada aikaan, on helppo valita tilanteeseen sopivimmat ohjausmuodot.

 • Coaching: ryhmäcoachingissa jokaisella osallistujalla on oma tavoitteensa, tiimicoachingissa osallistujat jakavat yhteisen tavoitteen. Ohjaaja luotsaa sekä jokaista osallistujaa että koko ryhmää tai tiimiä kohti tavoitteita.
 • Työnohjaus: ohjaus voi koskea koko työyhteisöä, sen tiimejä tai yksittäisiä työntekijöitä. Tavoitteena on tutkia ja kehittää osallistujien omaa työtä tai yhdessä sovittua teemaa, kuten ydintehtävää, yhteistyön vuorovaikutusta ja rakenteita, johtajuutta tai tunneilmastoa.
 • Valmennus/työpajat: Myös valmennuksissa ja työpajoissa keskitymme oivalluttamiseen ja käyttökelpoisten menetelmien ja työkalujen saamiseen ohjattavien arkikäyttöön.

Tavoitteen saavuttaminen on olennaista, joten tarvittaessa muotoilen keinoja yhdistelemällä eri ohjaus- ja tieteenalojen käytäntöjä ohjattaville sopivin tavoin.


Työn muotoilu ja työnohjaus

Työn muotoilu auttaa tutkimaan ja kehittämään omaa työtä sekä saamaan siihen lisää virtaa. Muokkaamme ja ideoimme yhdessä työn tekemisen tapoja toimivammiksi ja kohennamme siten työhyvinvointia ja jaksamista.

Työn muotoilua ja ohjausta voidaan tehdä ryhmissä esimerkiksi tiimien kesken tai yksityisvalmennuksena.

Työ on tulevaisuudessa enenevästi syvällistä yhdessä ajattelua. Ennakoimattomien ympäristömuutoksien vuoksi työelämä edellyttää kokeilun kautta oppimista sekä tiivistä kyvykkyyksien jakamista. Inhimillisen työelämän takaamiseksi ihmisten hyvinvointi työntekijäkokemuksena on keskeinen menestystekijä. Systemaattinen työssä jaksamiseen ja oppimiseen satsaaminen ovatkin onnistumisen edellytys.

Tavoitteena on tuoda innostavia näkökulmia työhön ja omaan uraan, vahvistaa elämyksiä ja ideoita ruokkivaa oppimista ja työn kehittämistä sekä tietenkin omien taitojen paras mahdollinen käyttö ja edelleen kehittäminen. Näin lisätään työn myönteistä imua ja vältetään tylsistyminen työssä.

Työn muotoilua ja työnohjausta teen erityisesti valmentajakumppanini Tarja Holmgrenin kanssa Tolkun tulkit® -nimen alla. Ohjaamme työyhteisöjä, tiimejä, ryhmiä ja yksittäisiä asiakkaita. Ohjauksemme arvo syntyy työn virtaavuuden kasvusta yhdessä ajattelun ja tekemisen kautta.

Vahvistamme ryhmäohjattavien matkaa irti työn virtaavuutta estävistä, urautuneista ajatus- ja toimintamalleista sekä annamme aina käytännönläheisiä keinoja työarkeen. Muotoilemme työtä ennakoivan, tuloksellisen työhyvinvoinnin ja joustavan työssä oppimisen malleiksi. Avaamme aivojumeja, hälvennämme huoliajattelua ja kartutamme myönteistä mielen ohjausvoimaa mm. Luontovoima-mielikuvakorttien ja “Oppimismuotoilu” Topaasia®-pelin avulla.


Oppimismuotoilu

Oppimismuotoilun avulla luomme yritykselle tai tiimille osaamisen jakamisen malleja sekä tuemme ja inspiroimme jatkuvaa oppimista. Organisaation oppiminen ja osaamisen jakaminen ovat tutkitusti yritysten keskeisiä menestystekijöitä.

Työpajan aikana kehitämme yritys- tai tiimikohtaiset oppimisen toimintamallit, jotka tukevat henkilöstön kehitystä. Yrityksen johto, esihenkilöt sekä tiimit hyötyvät kaikki oppimismuotoilusta.

Työn luonteen muutos tarkoittaa, että organisaatioiden arvo ja pääoma muodostuvat yhä vahvemmin syvällisestä yhdessä ajattelusta ja luovasta yhteiskehittelystä. Organisaation oppiminen eli yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen ovat tutkimusten mukaan avainasemassa, jos yritys haluaa onnistua myös tulevaisuudessa.

Oppimismuotoilu on tehokas tapa tuoda ryhmään osaamisen jakamisen malleja ja inspiraatiota jatkuvaan oppimiseen.

Yhdessä oppimisen mallin voimme käynnistää esimerkiksi Topaasian® kanssa kehittämäni oppimismuotoilun pelipakan avulla. Sitä hyödyntämällä voimme työpajoissa ryhtyä rakentamaan organisaatiolle tai tiimille systemaattista jatkuvan oppimisen toimintamallia.

Pakka sopii johdon, esihenkilöiden, tiimien ja erilaisten ryhmien yhdessä oppimisen ja kehittämisen sekä tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun avuksi. Peli sopii myös ekosysteemeille ajattelun tueksi ja keskustelun herättäjäksi toimintaan vaikuttavien ympäristön muutosten luotaamisessa.

Voit tutustua Oppimismuotoilun pakkaan Topaasian sivuilla.

Toinen käypä apu oppimismuotoilussa on kirjaani Vapaalla tyylillä taitajaksi pohjautuvat menetelmät.


Palvelumuotoilun ABC

Palvelumuotoilukoulutuksessa käymme läpi tehokkaan palvelumuotoilun työvaiheet ja opettelemme kehittämään ainutlaatuisia ja ihmisläheisiä palveluita.

Koulutuksen tukemana varmistat, että palvelujen kehittäminen on aidosti käyttäjälähtöistä ja asiakaskokemuksen huomioonottavaa. Lupaamme lisäksi, että opit tunnistamaan yrityksesi menestystekijät.

Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä suunnittelua. Se on kokonaisvaltainen työskentelytapa, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja helposti tuotettavia palveluja niin asiakkaan kuin yrityksen näkökulmasta.

Teen palvelumuotoilun perusteiden koulutusta erityisesti valmentajakumppanini Tarja Holmgrenin kanssa Tolkun tulkit® -nimen alla.

Palvelumuotoilun avulla:

 • pystyt kehittämään erottuvia palveluja ja brändäämään yrityksesi ainutlaatuisuuden
 • saat apua asiakaskokemuksen muotoiluun varmistaaksesi syvällisen asiakaskohtaamisen
 • tunnistat palvelupolut ja asiakkaille merkittävimmät kohtaamispisteet sekä voit hyödyntää niitä asiakasuskollisuuden rakentamisessa

Jaamme koulutuksessa kaikille osallistujille palvelumuotoilun käytännönläheisiä perustyökaluja ja opastamme niiden arkikäyttöön.


Valmentavan otteen perusteet

Valmentava ote on vuorovaikutuksen toimintamalli, jonka tavoitteena on saada kaikkien parhaat voimavarat täysipainoisesti käyttöön ja onnistua yhdessä kasvamalla ja kehittymällä.

Käymme valmentavan otteen perusteita läpi usein esihenkilöiden tai eri tiimien kanssa. Toimintamalli on väkevä taito tiimin voimanlähteenä, sillä se on arvostavaa toisen kohtaamista ja onnistuneen vuorovaikutuksen kulmakiviä.

Valmentava ote on kokonaisvaltainen tapa olla ja toimia toisten kanssa. Toimintamalli vaikutta kolmella tasolla:

 • Mieli: uskomukset, arvot ja asenteet
 • Taidot: harjoittelu ja osaaminen
 • Työkalut: mallit ja menetelmät

Perusteiden valmennuksessa käymme läpi itsetuntemukseen, luottamuksen rakentamiseen, valmentavaan dialogiin sekä yhteistyöhön ja sen rakenteisiin liittyviä teemoja – sekä tietenkin valmentavan otteen periaatteet.


Motivaatiovalmennus

Motivaatiovalmennus auttaa työparien tai tiimien luottamuksen rakentamisessa ja yhteistyön kehittämisessä.

Tiimin vuorovaikutus tai yhteistyö voi tökkiä, jos emme ymmärrä, mikä toisillemme on tärkeää ja merkityksellistä työssä. Oman kehittymisen kannalta taas on olennaista tunnistaa, minkälaiset asiat edistävät tai estävät omaa kasvua ja oppimista.

Toteutan motivaatiovalmennusta työpajoina tiimeille sekä yksityisvalmennuksena.

Muutos syntyy harvoin ilman aitoa motivaatiota. Aina ei ole kuitenkaan aivan selvää, mitkä perustarpeet ajavat meitä tietynlaiseen toimintaan tai miksi tunnemme syvää tyytymättömyyttä esimerkiksi työssä.

Motivaatiopaja auttaa työparien tai tiimien luottamuksen rakentamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Se sopii mainiosti myös esimerkiksi uuden tiimin rakentamisen ja roolittamisen pohjana. Ihmisten motivaatioiden tunnistaminen auttaa lisäksi työhyvinvoinnin edistämisessä.

Valmennus auttaa löytämään henkilökohtaiset motivaattorit. Oman urasuunnittelun tai ammatinvalinnan kohdalla on myös hyvä ymmärtää, minkälaisten perustarpeiden täyttyminen innostaa työssä ja saa paloa tekemiseen.

Hyödynnän pajoissa Reiss Motivaatioprofiilia (Reiss Motivation Profile®, RMP), joka kertoo ihmisen perustarpeista ja halusta toteuttaa tietynlaisia arvoja elämässään.

Reissin tieteellisen tutkimuksen mukaan jokaisella meistä on 16 perustarvetta, mutta niiden tärkeys ja voimakkuus vaihtelevat kullakin. Yksilöllisen profiilin pohjalta voit punnita elämän eri valintatilanteita, tehdä urasuunnittelua, lisätä hyvinvointia ja ymmärtää motiivien vaikutusta omaan tai tiimin toimintaan esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa.


Tulevaisuuspajat

Tulevaisuuspajoissa rakennamme yhdessä koko organisaation tai sen osan kanssa liiketoiminnan toivottua tulevaisuutta ja löydämme keinoja varautua yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Pajoissa syntyy yleensä myös uusien palvelujen ja tuotteiden ideoita.

Toisinaan on hyvä nostaa katse varpaista ja tähytä pidemmälle horisonttiin. Ennakointi on menetelmä, joka auttaa ideoimaan ja päättämään liiketoiminnan suuntaa. Tulevaisuuspajassa ennakointi ja ideointi onnistuu isollakin porukalla ohjatusti ja tavoitteellisesti.

Pajoissa luotaamme aluksi yleisiä ja toimialakohtaisia trendejä sekä tutustumme niiden avulla joihinkin tulevaisuuden hahmottamisen helpoimpiin menetelmiin. Sen jälkeen luomme osallistujien havainnoista nousevien teemojen avulla visioita liiketoiminnan tulevaisuudesta, palveluista ja tuotteista.

Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu saa kaikki osallistumaan yhteisen tulevaisuuden ja liiketoiminnan strategian rakentamiseen innostavalla ja sitoutumista vahvistavalla tavalla.


Business Coaching

Onko sinulla tavoite, jonka haluaisit saavuttaa, etsit uutta suuntaa työhösi, uraasi tai haluaisit vaihtaa kokonaan alaa? Ehkä haluaisit oppia jotain uutta? Coaching on luottamuksellista, ratkaisukeskeistä ohjaustyötä, jossa autan sinua ottamaan voimavarojasi käyttöön ja luotsaan sinua kohti tavoitettasi.

Business coaching toimii erinomaisesti esimerkiksi yrittäjälle räätälöitynä valmennuksena, jossa keskitymme niihin alueisiin, joissa haluat kehittyä niin oman työn hallinnassa kuin yrityksen johtajana.

Menetelmänä coaching soveltuu elämän ja työn erilaisiin valintatilanteisiin tai vaikka purkamaan ajatusjumeja ja uskomuksia. Coaching edistää syvällistä kehittymistä sekä kykyä avartavaan pohdintaan ja uusien vaihtoehtojen näkemiseen.

Coachingin avulla saat lisää aikaansaamisen taikaa, avartavan ajattelukumppanin ja empaattisen kanssakulkijan matkallesi.

Yrittäjän business coaching

Yrittäjän coaching auttaa keskittymään olennaiseen ja lisäämään voimavaroja unohtamatta osaamisen kasvua.

Sinä valitset teemat, tavoitteet ja kohteet, ohjaajana minun tehtäväni on pitää ne kirkkaana mielessäsi ja auttaa sinua onnistumaan. Aiheina voi olla esimerkiksi arjen ajanhallinta ja hyvinvointi, myynti, markkinointi, projektihallinta tai vaikkapa palvelujen kehittäminen.

Keskeistä onnistumiselle on molemminpuolinen sitoutuminen prosessiin, avoin ja luottamukseen perustuva keskusteluyhteys ja selkeät tavoitteet. Valmennus voi olla kertaluonteinen tai useamman session sarja.


Luennot ja puheenvuorot

Pidän luentoja ja puheenvuoroja vierailevan puhujan roolissa erilaisissa tapahtumissa. Puhujana saan palautetta erityisesti ajattelun ja näkökulmien laajentajana. Teemojani ovat mm.

 • Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden osaamiset
 • Toimiala- tai ammattikohtaiset trendikatsaukset tilauksesta
 • Ohjausvoimaa työpäivään – ajanhallinnan keinoja ja menetelmiä
 • Yksilöllisen ja yhdessä oppimisen ja kasvun teemat, esimerkiksi kirjani Vapaalla tyylillä taitajaksi pohjalta teemoitettuina
 • Motivaatio oman kasvun tai esim. tiimin vuorovaikutuksen ajurina

Luennot ja puheenvuorot ovat korkeintaan noin 1 h pituisia, työpajat 2–3 h. Hinnoittelu määrittyy asiakkaan antamien tarkempien lisätietojen perusteella.